Szkolenia On-Line dla szkół


Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie trudności przeżywanych przez członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), do których przyczyniła się pandemia, oraz omówienie kierunków działań zaradczych.

Ramowy program:

 1. Wpływ izolacji społecznej i zdalnego nauczania na kondycję psychiczną młodzieży i nauczycieli – wnioski z badań i obserwacji.
 2. Integracja i reintegracja – cele i sposoby (od)budowania zespołu klasowego i dbania o relacje w grupie.
 3. Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysie – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, poszukiwanie systemu wsparcia, ocena bezpieczeństwa, współpraca z rodziną, pozaszkolny system wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego.

Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną?

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w obszarze zapobiegania problemom emocjonalnym i psychicznym w szkole poprzez codzienne, drobne praktyki.

Ramowy program:

 1. Działania szkoły i nauczycieli na poziomie profilaktyki uniwersalnej – przykłady konkretnych codziennych aktywności
 2. Profilaktyka selektywna – przykłady gotowych scenariuszy i programów.
 3. Profilaktyka wskazująca – interwencje w przypadku pojawienia się zachowań problemowych u ucznia – bezpośrednia rozmowa z dzieckiem, kontakt i ustalenia z jego rodzicami.

Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysie psychicznym

Życie jest pełne emocji – tych przyjemnych i pożądanych, tych trudnych i niechcianych. Doświadczamy ich na każdym kroku, szczególnie wtedy, kiedy dzieje się coś ważnego. Ale… czy na pewno wiemy, czym tak naprawdę są, jak można je rozumieć i nimi kierować? Podczas warsztatu zastanowimy się, w jaki sposób i jakimi codziennymi działaniami możemy pomagać innym radzić sobie z emocjami, aby nierozpoznane, nieujawnione lub nadmiernie skumulowane nie zaczęły szkodzić.

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy pracowników placówek oświatowych i opiekunów nt. trudności emocjonalnych i psychicznych, jakich mogą doświadczać dzieci i młodzież, a także podniesienie ich kompetencji i umiejętności w reagowaniu na zauważone problemy.

Ramowy program:

 1. Wpływ zdalnego nauczania i izolacji społecznej na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży – wnioski z badań.
 2. Od depresji do autodestrukcji – charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie stanów depresyjno-lekowych, samouszkodzeń i zachowań samobójczych.
 3. Pierwsza pomoc emocjonalna – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, poszukiwanie systemu wsparcia, ocena bezpieczeństwa (w tym ryzyka suicydalnego), współpraca z rodziną.
 4. System wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego.

Praca z uczniem w okresie dojrzewania

Cel:

Głównym celem jest zwiększenie wiedzy nauczycieli nt. zmian społecznych i rozwojowych, jakich doświadczają współcześni uczniowie w okresie dojrzewania oraz wynikających z nich zagrożeń, a także podniesienie ich kompetencji i umiejętności w radzeniu sobie z najczęstszymi wyzwaniami w pracy z nastolatkiem.

Ramowy program:

 1. Zmiany pokoleniowe i rozwojowe oraz ich wpływ na zachowania nastolatków – charakterystyka okresu dojrzewania pod kątem szans i potencjalnych zagrożeń.
 2. Wybrane zagrożenia dla emocji i psychiki współczesnego nastolatka – charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, zachowania ryzykowne, samouszkodzenia, zachowania samobójcze, problemy z tożsamością płciową).
 3. Zadania szkoły w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zasady postępowania z dorastającym uczniem, , współdziałanie szkoły i rodziców.
 4. Działania profilaktyczne kierowane do nastolatków.

Depresja i stany depresyjne u dzieci i nastolatków

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu młodych osób,
 • znajomość celów psychoterapeutycznych i zasad farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie.

Ramowy program:

 1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 2. Objawy depresji a okres izolacji społecznej, zdalnego nauczania i pandemii.
 3. Zmiany poznawcze, behawioralne, emocjonalne, fizjologiczne i społeczne u osoby z objawami depresji.
 4. Wsparcie ucznia z podejrzeniem i diagnozą depresji – najważniejsze zadania szkoły.
 5. Wsparcie specjalistyczne – podstawowe obszary praca psychoterapeutycznej, leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia i wpływ na możliwości poznawcze ucznia.

Wsparcie dziecka z objawami lękowymi

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów lekowych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod wsparcia w pracy z uczniem,

Ramowy program:

 1. Strach i lęk – ich podstawowe funkcje, granica między adaptacyjnością a dezadaptacyjnością.
 2. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 3. Zmiany poznawcze, behawioralne, emocjonalne, fizjologiczne i społeczne u osoby z objawami zaburzeń lękowych.
 4. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z objawami lękowymi – wykorzystanie programu „Zaradny kot” w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami

Stres i wypalenie zawodowe – jak sobie z nimi radzić?

Cel:

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Ramowy program:

 1. Czym jest stres: definicje i objawy stresu.
 2. Stres – wróg i przyjaciel: długofalowe konsekwencje stresu, wpływ stresu na efektywność działania
 3. Style radzenia sobie ze stresem, indywidualny wzorzec reakcji na stres
 4. Wypalenie zawodowe – objawy, przebieg, rozpoznawanie, mechanizmy wpływu na zmniejszanie ryzyka wypalenia zawodowego.

Interwencja kryzysowa w pigułce

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy nt. kryzysu psychicznego, jego objawów i ich konsekwencje dla funkcjonowania człowieka oraz podniesienie kompetencji i umiejętności w działaniach interwencyjnych.

Ramowy program:

 1. Od stresu do kryzysu – definicja, cechy charakterystyczne, dynamika, oznaki, rozpoznanie i ocena kryzysu.
 2. Założenia i ogólne cele interwencji kryzysowej.
 3. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej Gillilanda i Jamesa w praktyce – etapy działania.

Interwencja kryzysowa w pigułce

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy nt. kryzysu psychicznego, jego objawów i ich konsekwencje dla funkcjonowania człowieka oraz podniesienie kompetencji i umiejętności w działaniach interwencyjnych.

Ramowy program:

 1. Od stresu do kryzysu – definicja, cechy charakterystyczne, dynamika, oznaki, rozpoznanie i ocena kryzysu.
 2. Założenia i ogólne cele interwencji kryzysowej.
 3. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej Gillilanda i Jamesa w praktyce – etapy działania.

Samouszkadzanie – zrozumieć, żeby mądrze reagować

Cele:

 1. znajomość problematyki zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży,
 2. rozumienie celowości i funkcjonalności zachowań autoagresywnych w doświadczeniu młodej osoby,
 3. znajomość zasad reagowania na ujawnienie zachowań autoagresywnych u ucznia.

Ramowy program:

 1. Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.
 2. Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samo uszkadzania.
 3. Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży.
 4. Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających.
 5. Schemat postępowania w przypadku ujawnienia zachowań samo uszkadzających.
 6. Postępowanie w przypadku zjawiska „zarażania się” samouszkodzeniami w grupie rówieśniczej.

Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy

Cele:

 1. znajomość problematyki zachowań samobójczych dzieci i młodzieży,
 2. zmniejszenie lęku przed rozmową o zachowaniach samobójczych ucznia,
 3. znajomość zasad postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka suicydalnego,
 4. umiejętność wykorzystania wybranych metod interwencyjnych i terapeutycznych do pracy z uczniem z grupy ryzyka.

Ramowy program:

 1. Charakterystyka i rozpowszechnienie zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, przebieg procesu zachowań samobójczych
 2. Czynniki ryzyka i ocena zagrożenia na podstawie informacji z rozmowy i obserwacji
 3. Procedury interwencji kryzysowej w sytuacji różnych poziomów zagrożenia suicydalnego.

Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji próby samobójczej ucznia

Cele:

 1. rozumienie konieczności reagowania w sytuacji próby samobójczej ucznia oraz znaczenia ochronnego takich interwencji,
 2. wiedza o efekcie Wertera (efekcie kuli śniegowej),
 3. zmniejszenie lęku przed działaniami podejmowanymi po próbiei samobójczej ucznia w szkole,
 4. umiejętność organizowania form wsparcia dla klasy i osób indywidualnych.

Ramowy program:

 1. Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły.
 2. Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły – najważniejsze obszary wsparcia.
 3. Praca pedagoga/ psychologa szkolnego z uczniem zagrożonym powtórną próbą samobójczą oraz jego rodziną.
 4. Szukanie pomocy poza szkołą: współpraca z poradnią, psychoterapeutą, psychiatrą.

Po śmierci samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole

Cele:

 1. rozumienie konieczności reagowania w sytuacji śmierci samobójczej ucznia oraz znaczenia ochronnego takich interwencji,
 2. wiedza o efekcie Wertera (efekcie kuli śniegowej),
 3. zmniejszenie lęku przed działaniami podejmowanymi po śmierci samobójczej ucznia w szkole,
 4. umiejętność przekazywania informacji o samobójczej śmierci uczniom i przedstawicielom mediów,
 5. umiejętność organizowania form wsparcia dla klasy i osób indywidualnych,
 6. wiedza o specyfice żałoby suicydalnej.

Ramowy program:

 1. Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia
 2. Specyfika żałoby po śmierci samobójczej
 3. Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia
 4. Indywidualne wsparcie ucznia po samobójczej śmierci bliskiego kolegi/ bliskiej koleżanki
 5. Sposoby pomocy rodzinom w żałobie suicydalnej

Jak budować poczucie własnej wartości dziecka i nastolatka?

Cele:

 1. uświadomienie roli pozytywnej samooceny uczniów w zapobieganiu zachowaniom niepożądanym, problemom emocjonalnym i psychicznym,
 2. poszerzenie wiedzy o tym, czym jest poczucie własnej wartości i jakie ma wymiary,
 3. wyczulenie na przejawy problemów z samooceną u dzieci i umiejętność ich rozpoznawania,
 4. uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu samooceny nauczyciela na budowanie poczucia własnej wartości u jego podopiecznych,
 5. poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów wzmacniania samooceny dziecka.

Ramowy program:

 1. Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie jako jeden z najważniejszych czynników protekcyjnych zachowań niepożądanych, problemów emocjonalnych i psychicznych u dzieci i nastolatków
 2. Podstawowe wymiary samooceny: wysokości (wysoka – niska), realistyczności (adekwatna – nieadekwatna), pewności (stabilna – niestabilna)
 3. Rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwatnym i niestabilnym poczuciem własnej wartości
 4. Kształtowanie się samooceny na przestrzeni życia
 5. Poczucie wartości nauczyciela jako wzorzec dla budowania samooceny u uczniów
 6. Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające samoocenę uczniów

Motywowanie bez kija i marchewki

Cele:

 1. wiedza o mechanizmach budujących motywację wewnętrzną,
 2. umiejętność umiejętność formułowania motywujących komunikatów,
 3. umiejętność wykorzystania zasad wzmacniania i wygaszania zachowań w pracy z uczniem.

Ramowy program:

 1. Natura motywacji wewnętrznej – ważność, zdolność i gotowość do podjęcia konkretnego działania.
 2. Rola relacji i komunikacji pomiędzy uczniem i nauczycielem – motywowanie poprzez pozytywną i negatywną informację zwrotną (FUKO), podsumowania oraz pochwały (ZPP, pochwała terapeutyczna).

Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem dzieci i nastolatków? – metoda konstruktywnej konfrontacji

Cele:

 1. rozumienie, czym jest sytuacja prowokacji i jak ważne jest właściwe, modelujące zachowanie dorosłego w reakcji na nią,
 2. uświadomienie sobie własnego, nawykowego reagowania na niepożądane zachowania dzieci,
 3. poznanie podstawowych zasady i wybranych sposobów konstruktywnego reagowania na prowokacje.

Ramowy program:

 1. Prowokacja w relacji dziecko-dorosły jako specyficzny rodzaj trudnego zachowania.
 2. Dorosły jako lider oraz osoba modelująca akceptowalne społecznie i pożądane zachowania w sytuacjach trudnych.
 3. Warunki konstruktywnego reagowania na prowokacje – ignorowanie niepożądanych zachowań, wykorzystanie efektu zaskoczenia, zachowania asertywne, rozmowy na osobności.
 4. Metoda konstruktywnej konfrontacji w praktyce.
 5. Szybkie sposoby radzenia sobie z emocjami, metody samouspokajania, odraczanie.

Liczebność grupy:

Do 99 osób

Czas trwania:

Każde szkolenie występuje w dwóch wariantach
Krótszym – jedna część trwająca 2 godziny dydaktyczne (1,5h)
Średnim – dwie części każda po 2 godziny dydaktyczne (łącznie 4 godziny dydaktyczne)
Dłuższym – trzy części każda po 2 godziny dydaktyczne (łącznie 6 godzinn dydaktycznych)

Koszt:

Krótszy wariant szkolenia – 900 zł brutto
Średni wariant szkolenia – 1500 zł brutto
Dłuższy wariant szkolenia – 1800 zł brutto

Potrzeby organizacyjne:

Po stronie prowadzącej – opłacenie platformy ZOOM, udostępnienie linku potrzebnego do zalogowania się na szkolenie, komputer z dostępem do Internetu
Po stronie Klienta – przesłanie uczestnikom linku potrzebnego do zalogowania się na szkolenie, udostępnionego przez prowadzącą
Po stronie Uczestników – komputer z dostępem do interentu

Materiały szkoleniowe:

Przekazane uczestnikom w dniu szkolenia w formie elektronicznej
...