Przeciwko złości, złośliwości i prowokacjom ucznia

Cele:

rozumienie czym jest złość, agresja i zaburzenia zachowania, umiejętność rozpoznawania różnych form agresji umiejętność konstruktywnego reagowania na przejawy złości i agresji w zachowaniu ucznia, znajomość procedur postępowania z wybuchami agresji impulsywnej,

Ramowy program:

  1. Złość, agresja, zaburzenia zachowania – charakterystyka zjawisk i sposoby radzenia sobie z nimi w kontakcie indywidaulnym z dzieckiem oraz poprzez interwencje w grupie szkolnej
  2. Prowokacje – wykorzystanie konstruktywnej konfrontacji oraz metod samouspokajania
  3. Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia wybuchów agresji impulsywnej
  4. Omówienie modeli leczenia zaburzeń zachowania (zaburzeniń opozycyjno-buntowniczych, poważnych zaburzeń zachowania) opartych na programach poznawczo–behawioralnych

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

...