Za moich czasów dzieci były inne?

O różnicach między pokoleniami i tym, co z tego wynika dla szkoły

Cele:

  • rozumienie różnic między kolejnymi pokoleniami uczniów,
  • wiedza o specyfice nowych pokoleń,
  • poznanie zachowania właściwego dla danego etapu rozwojowego dziecka,
  • umiejętność doboru metod wychowawczych odpowiednich dla dzieci w określonym wieku,
  • umiejętność godzenia wymagań podstawy programowej ze specyfiką funkcjonowania poznawczego i społecznego nowych pokoleń,
  • poznanie nowych pomysłów na aktywizację i skupianie uwagi na lekcjach.

Adresaci

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

Ramowy program

  1. Pokolenia na przestrzeni ostatnich 50 lat i specyfika ich funkcjonowania
  2. Diagnoza przynależności do konkretnego pokolenia
  3. Etapy rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka
  4. Adekwatne do specyfiki pokoleniowej i rozwojowej metody aktywizacji i skupiania uwagi
...