Jak założyć nogę za głowę? O wyzwaniach w pracy nauczyciela.

o wykorzystaniu różnych ról trenerskich i wiedzy o procesie grupowym podczas lekcji.

Cele:

  • poznanie swoich mocnych i słabych stron,
  • wiedza o 8 rolach trenerskich i umiejętność ich wykorzystania na lekcjach,
  • poznanie nowych sposobów budowania swojego autorytetu i warsztatu pracy,
  • rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na zjawiska grupowe w klasie,
  • radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Ramowy program:

  1. Badanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela
  2. Różne role trenerskie w pracy nauczyciela i możliwość ich wykorzystania
  3. Przebieg procesu grupowego w klasie
  4. Diagnoza faz rozwoju grupy i ról grupowych
  5. Sposoby radzenia sobie ze zjawiskami grupowymi na lekcjach i przerwach (m.in. silna rywalizacja, doświadczanie przez uczniów porażki na forum, bunt, łamanie zasad, konflikt, prowokacja)

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

...