Nie taki rodzic straszny!

O efektywnych spotkaniach z rodzicami

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w kontakcie między szkołą a rodzicami.

Cele

Uczestnik szkolenia:
  • nauczy się planowania i przeprowadzenia efektywnego zebrania i spotkania indywidualnego z rodzicami;
  • pozna metody zwiększania motywacji rodziców do aktywności i współpracy;
  • pozna sposoby na dzielenie odpowiedzialności pomiędzy nauczycielami a rodzicami.

Adresaci

Dyrektorzy szkół Nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

Ramowy program

  1. Zasady efektywnego kontaktu między rodzicami a szkołą
  2. Badanie skuteczności dotychczas stosowanych sposobów porozumiewania się z rodzicami
  3. Techniki i narzędzia efektywnej komunikacji
  4. Przygotowanie celowego spotkania z rodzicami
  5. Sposoby dzielenia zadań i odpowiedzialności między nauczyciela i rodziców
  6. Elementy zwiększające motywację do współpracy
  7. Działania nauczyciela i szkoły w sytuacji braku współpracy ze strony rodziców
...